Grija pentru tot ce te înconjoară

Regulamentul Campaniei de Educatie Ecologica "Atitudinea R"

08 aprilie 2013

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

„Atitudinea  R ”

organizat de S.C. Compania Romprest Service S.A.

(perioada: martie – iunie 2013)

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul Concursului cu premii „Atitudinea R” (denumit in continuare „Concurs”) este  S.C. Compania Romprest Service S.A. („Organizatorul”).

ATITUDINEA R promoveaza, in premiera, colectarea selectiva printr-un proiect dinamic si educativ. Programul presupune, pe de o parte, punerea in scena a unei piese de teatru pe teme eco in care conceptul de protejare a mediului inconjurator este abordat original si, pe de alta parte, lansarea competitiei intre scolile participante.

 

Art.2 – Parteneri:

-          Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC),

-          Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

-          Primaria Municipiului Bucuresti (PMB).

-          Primaria Sector 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 3 – Participanti:

Peste 2000 elevi din 8 scoli/licee (clasele a III –a si a IV-a) din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti:

1.      Şcoala Gimnaziala Nr. 1 “Sfintii Voievozi”

2.      Şcoala Gimnaziala Nr. 5 “Corneliu M Popescu”

3.      Şcoala Gimnaziala Nr. 173 “ Eugen Barbu”

4.      Şcoala Gimnaziala Nr. 175 “Sf. Nicolae”

5.      Şcoala Gimnaziala Nr. 179

6.      Scoala Gimnaziala Nr. 186 “Elena Vacarescu”

7.      Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”

8.      Liceul  Teoretic “ Nicolae Iorga”

!!! Vor participa exclusiv numai elevii si cadrele didactice din scolile participante la proiect, respectiv clasele a III-a si a IV-a.


Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4– Perioada si etapele de desfasurare ale campaniei de educatie Atitudinea R:

Campania de educatie ecologica “Atitudinea R” – editia pilot – se va desfasura in perioada martie – iunie 2013.

Etapele de desfasurare ale campaniei de educatie ecologica Atitudinea R sunt:

I – Lansarea oficiala a campaniei – 28 Martie 2013 (la o scoala participanta la proiect, prin participarea reprezentantilor tuturor scolilor inscrise in proiect). Se vor anunta si concursurile de participare ale elevilor, clasele a III-a si a IV-a:

A - Concursul „Creaza-ti propria piesa de teatru/ fashion show din deseuri reciclabile” se adreseaza claselor din scolile participante la proiect. Astfel, fiecare clasa isi va pregati o piesa de teatru pe teme eco sau o defilare de moda, folosind materiale reciclabile. Concursul se va desfasura de la data lansarii proiectului si pana la sfarsitul lunii mai. Castigatorii vor fi premiati in cadrul galei de incheiere din iunie. Fiecare coordonator de proiect va face selectia celei mai bune propuneri de scenariu/fashion si le va transmite catre Organizator, pana la sfarsitul lunii mai, spre selectia finala a celor mai bune propuneri.

B - „Şcoala eco” este concursul de pre-colectare selectiva a deseurilor reciclabile (Hartie & Carton si Pet & Metal) intre toate scolile inscrise in proiect. Concursul se va desfasura de la lansarea galei, 28 martie, pana la sfarsitul lunii mai, cand vor fi cuantificate cantitatile. Castigatorii vor fi premiati in cadrul galei de incheiere din luna iunie. Pe toata perioada desfasurarii concursului, Organizatorul va colecta selectiv, in conformitate cu programul bine stabilit de catre acesta, in corespondenta directa cu fiecare coordonator de proiect.

C - Concursul „Eco Paparazzo” este adresat copiilor participanti la proiect prin care toti elevii implicati in campanie vor surprinde in imagini actiuni de curatenie sau de pre-colectare selectiva a deseurilor reciclabile sau dimpotriva, actiuni prin care este poluat mediul. Instantaneele vor fi transmise pe adresa de mail marketing@romprest.ro, si vor fi premiate lunar.

!!! Toate scolile participante la concurs au fost dotate corespunzator de Organizatori, cu recipiente pentru pre-colectarea selectiva a deseurilor reciclabile (Plastic & Metal si Hartie & Carton).

Criteriile de jurizare se vor face pe baza a:

-          Originalitatea proiectului;

-          Varietatea deseurilor reciclabile;

-          Denumire tema aleasa;

-          Spirit de echipa;

-          Stilul estetic folosit, prin respectarea cerintelor de participare.

II- Implementarea proiectului in cadrul scolilor consta in:

-          informarea si constientizarea reprezentantilor scolilor prin diseminare materiale informative/educative;

-          nominalizarea din partea fiecarei scoli a unui reprezentant de proiect, care va coordona intreaga activitate a elevilor participanti, fiind in directa corespondenta cu Organizatorii (fiecare coordonator de proiect va furniza coordonatele organizatorului);

-          prezentarea si sustinerea reprezentatie - “piese de teatru eco” in fiecare scoala participanta la proiect, la care vor fi prezenti toti elevii si cadrele didactice, in cadrul lectiei ecologice initiate de Organizatori;

III – Gala de incheiere Campanie: iunie 2013, data ce va fi anuntata ulterior de catre Organizator.

In cadrul galei vor fi premiatii elevii castigatori, in baza jurizarii, iar toate rezultatele vor fi anuntate official in cadrul festivitatii de premiere.

Premiile acordate vor consta in foarte multe surprize ( articole sportive, papetarie, gadget-uri, etc),  iar fiecare concurs va avea Locul I, II si III, alaturi de un premiu Special/ categorie.

Art. 5 - Regulamentul oficial al concursului

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

- in format electronic, prin accesarea paginii web www.romprest.ro;

-in format printat/fizic, furnizat de Organizator fiecarei scoli participante la proiect.

 3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre scolile participante /profesorul coordonator  sau/si prin publicarea pe pagina web www.romprest.ro, cu cel putin 48 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 6 – Dreptul de participare

Participantii la concurs sunt elevii din scolile participante la proiectul ”Atitudinea R”, din  zece scoli, specificate la Art.3.

Participantii, organizati in echipe,la nivel de clasa/scoala. al carui scop este sa pre-colecteze o cantitate cat mai mare de deseuri de amblaje in mod corect in recipientele de colectare selectiva corespunzatoare fiecarui tip de deseu, sa conceapa o piesa de teatru/fashion show din deseuri reciclabile si surprinderea de instantanee cu actiuni de pro/ contra protejarii mediului.
Echipele trebuie constituite din elevi din aceeasi scoala.

Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:

Elevii din scolile/clasele neparticipante la proiectul ”Atitudinea R”

Angajatii Organizatorului.

Angajatii companiilor partenere implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1.Conditii privind participarea la Concurs

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantii trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantii / scolile trebuie sa fie dotate cu recipiente pentru colectarea selectiva ( hartie- carton, plastic/metal) .

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.2. Organizatorii Concursului „Atitudinea R” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra pozelor, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceast Concurs, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui concurs, decizia comisiei formata din reprezentanti ai Organizatorului care va analiza aceasta situatie este definitiva.
8.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si ca sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Romprest Service S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Concursului. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.1 Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 11 – Imposibilitatea intrarii in posesia premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a intra in posesia premiului, Organizatorul este absolvit de orice raspundere.

Art. 12 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 - Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Concurs sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

 

                                                                                                               ORGANIZATOR

                                                                          S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Posturi vacante București - Sediu Izbiceni

17 octombrie 2017
Romprest angajeaza! Punct de lucru – str. Izbiceni nr. 117-119, Sector 1, Bucureşti Referent reclamații la Divizia Salubritate         Responsabilităţi: Elaborează şi transmite adrese de răspuns pentru reclamații/petiții Urmăreşte modul de soluționare a cazurilor gestionate şi ţine legătura cu petenţii          Cerinţe: Studii superioare juridice finalizate Experienţă pe un post similar – minim un an Foarte bune cunoștințe privind structura și conținutul limbii materne Cunoştinţe foarte bune de operare PC (word – redactare corectă a documentelor; excel – mediu)   Șef echipă CCP la Divizia Salubritate – Departament Curățenie Căi Publice Sector 1         Responsabilităţi: Coordonează direct în teren activitatea utilajelor repartizate și a lucrătorilor Conduce direct activitatea de [...]

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro